என்.எஸ்.எஃப்.டபிள்யூ

கார்டி பி மற்றும் ஆஃப்செட் 'கிளவுட்' வீடியோவில் செக்ஸ், தோற்றம், சிட்ரஸ் ஆகியவற்றை வழங்குகின்றன

பார்டிகாங் ஆஃப்செட்டை மன்னித்திருக்க மாட்டார், ஆனால் அவர்களால் இந்த மகத்துவத்தை மறுக்க முடியாது.