தீவிர

Fecal Matter’s Everyday Extreme

வடிவமைப்பு இரட்டையர் ஆன் மற்றும் ஆஃப்லைனில் கலாச்சார விதிமுறைகளை எவ்வாறு சவால் செய்கிறார்கள்.

டியெரா வேக்: ஆஹா, அவளுடைய மனம்

உங்களுக்குப் பிடித்த புதிய ராப்பர் படைப்பு செயல்முறைகள், வெள்ளை சிறுவர்கள் மற்றும் பின்தங்கியவர்களைப் பேசுகிறார்.